'Uitvoeringsagenda Programma Duurzaam 2017'

Rotterdam

StratAct heeft de totstandkoming van de Uitvoeringsagenda Programma Duurzaam 2017 gefaciliteerd.

In het uitvoeringsprogramma Duurzaam 2015- 2018 en de Plus wordt in 2017 met volle kracht gewerkt aan de duurzame ambities voor de stad. We zijn nu halverwege; een aantal ambities is al (bijna) gerealiseerd, andere zijn taaier dan gedacht en vergen een extra inspanning of juist een slimme samenwerking.

In 2050 moeten Europa, Nederland en Rotterdam nagenoeg klimaatneutraal zijn, zo is met het geratificeerde Klimaatakkoord van Parijs (2015) vastgesteld. Het Rotterdamse Programma Duurzaam zet zich in om de stad voor te bereiden op de wereldwijde omslag naar een post-fossiel tijdperk. Na het klimaatakkoord van Parijs zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam in een versneld tempo in gang gekomen. Zo is de urgentie voor de energietransitie voor zowel stad als haven inmiddels een ongekende opgave. Dit heeft inmiddels geleid tot een eerste herprioritering binnen het programma, waarbij de energietransitie, herijking van RCI/haventransitie en de verduurzaming van eigen vastgoed belangrijker zijn geworden binnen het programma.

Voor andere onderdelen, zoals klimaatadaptatie en Resilience, geldt dat deze meer in de lijn zullen worden opgepakt. Binnen dit thema doet zich een aantal mooie kansen voor. Allereerst wordt het Adaptatie Centrum in samenwerking met C40 in Q2 gelanceerd, en heeft Dubai zich als eerste opgegeven om hier kennis op te doen. Daarnaast is Rotterdam in de running voor het Internationaal Klimaatinstituut. Op deze manier laat Rotterdam haar internationale koploperspositie zien. 

Rotterdam heeft in het bijzonder goede papieren om ook bij de energietransitie en haventransitie koploper te zijn. Voorop lopen biedt kansen voor onze economie, concurrentiepositie en werkgelegenheid. Rotterdamse bedrijven hebben immers veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO2-reductie. Tevens is het haven- en industriecomplex en haar directe omgeving een aantrekkelijke locatie voor (nieuwe) energie-innovatie. De door de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag opgestelde Roadmap Next Economy geeft aan hoe we een en ander willen doen: smart, circulair, biobased, fossiel-arm, sociaal en ondernemend.

Binnen het programma is veel samenhang en integrale samenwerking op de verschillende onderdelen en in de aanpak. Dit geldt onder meer voor verduurzaming van vastgoed/eigen vastgoed, zonne-energie, energietransitie in samenhang met energiebesparing, wind en zon, haventransitie en energietransitie bestaande bebouwde omgeving/stad en tot slot Duurzame Inkoop en Circulair.

In het uitvoeringsprogramma 2017 wordt concreet ingezet op een aantal resultaten om de benoemde doelstellingen te behalen. Parallel daaraan wordt voorgesorteerd op de nieuwe ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, en die kansen bieden om nieuwe dan wel bestaande samenwerkingen met partijen (waaronder Provincie, Rijk, EU) aan te gaan om onze ambities daadwerkelijk te realiseren. Verder wordt in overleg met de directie hard gewerkt aan een ‘verbeterde’ organisatie, waarbij Duurzaam stevig ook in de lijn wordt verankerd. Alleen op deze manier kun je daadwerkelijk als programma Duurzaam aanjagen en de verschillende transities en opgaven realiseren - zodat Duurzaam echt dichtbij de Rotterdammer komt!